Willem Beijerinck Biologisch Station
Stichting WBBS is een wetenschappelijk onderzoekinstelling die voornamelijk ecologisch onderzoek entameert en uitvoert in het Noorden van Nederland. De stichting verricht ecologisch onderzoek in diverse gebieden, vaak met loopkevers als indicatorsoort voor de bodemfauna. Loopkevers zijn ecologisch de best onderzochte bodem bewonende evertebraten. Ze worden geacht indicatief te zijn voor vele andere groepen van aan de bodem gebonden evertebraten. WBBS adviseert, publiceert, voert onderzoek uit, verzamelt verspreidingsgegevens en werkt samen met de overheid (Provincie Drenthe) en natuur- en milieuorganisaties.

Vrijwilligers gevraagd! De stichting is op zoek naar vrijwilligers. Klik voor meer informatie op de  link  Medewerkers bovenin deze pagina.

proefopstelling Mantingerveld

Nieuws

Juli 2023
De stichting bestaat dit jaar 25 jaar! We gaan dat vieren bij de Asser roeiclub op 29 september vanaf 16.00 uur. Het adres is Kanaaldijk 31 te Loon. Kom je ook? Je kunt je per mail aanmelden:
secretariaat@biological-station.com

Klik hier voor meer informatie.

Nieuw leven voor oude data. Loopkeveronderzoek in Meijendel.
Zomer 2022 is er in het duingebied Meijendel bij Den Haag een loopkeveronderzoek opgestart met een historisch tintje. Gijs Gerrits, PhD student bij de Wageningen Universiteit is namelijk begonnen met  een herinventarisatie van hetzelfde gebied als waar Piet den Boer in 1953 met loopkeveronderzoek is gestart. Er zijn toen 100 vangblikken ingegraven die 7 jaar lang grondbewonende evertebraten hebben bemonsterd. Dit resulteerde in ongeveer 90.000 kevervangsten, waarvan de helft loopkevers. De bijbehorende data is recent door Gijs en zijn promotor, Lia Hemerik, op GBIF gepubliceerd.Door het onderzoek in de komende jaren te herhalen, ontstaat de mogelijkheid om de twee tijdsperiodes met elkaar te vergelijken en te kijken welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de loopkeverfauna. Gijs zal de komende jaren in het gebied jaarrond bemonsteren met ongeveer 40 potvallen en ook een vergelijking maken tussen de nieuwe potvallen en de vangblikken zoals wij die kennen. Onze vierkante blikken zijn namelijk dezelfde potvallen als Piet in Meijendel gebruikte. Gijs heeft recent een aantal van onze oude blikken opgehaald om in Meijendel te gebruiken.februari 2022: Resultaten loopkeverinventarisatie Mantingerbos

Mantingerbos

De definitieve resultaten van de loopkeverinventarisatie in het Mantingerbos zijn bekend en verwerkt in het Rapport  'Mantingerbos onderzoek loopkevers 1959-2021'
Eén van de conclusies is dat de soortenrijkdom  niet is afgenomen maar dat wel de soortensamenstelling behoorlijk is veranderd.
 
Het afgraven van de voormalige landbouwenclave in het Dwingelderveld (Noordenveld) lijkt voor loopkevers gunstig geweest te zijn. We hebben het aantal door ons gevangen loopkevers per potval tijdens de gebiedsdekkende inventarisatie op het Dwingelderveld in 2008 vergeleken met de aantallen op het Noordenveld. Het resultaat van de vergelijking zie je in de grafiek hieronder.

grafiek kevervangsten
Er heeft een snelle kolonisatie plaats gevonden vanuit de naastgelegen heide met een enorme piek in 2013.  Maar ook in 2018 (7 jaar na de afgravingen) is het aantal gevangen kevers per potval veel hoger dan destijds op de bestaande heide. Het kan zijn dat deze recent afgegraven bodem minder verzuurd is waardoor de omstandigheden voor loopkeverlarven gunstiger zijn. Ook zal de meer open vegetatiestructuur geschikter zijn voor loopkevers. Bovendien kunnen de loopkevers zich op een minder dicht begroeide bodem makkelijker over grotere afstanden verplaatsen waardoor de kans dat ze in een val belanden groter is.
     

juli 2018:
De resultaten van de vogelinventarisatie in het Mantingerzand  2016/2017 zijn verwerkt.
Klik op deze link voor het verslag.

De gemeente Pijnacker -Nootdorp heeft een motie aangenomen om een meer ecologisch beheer te doen. Er  zal gefaseerd worden gemaaid en 's winters blijven delen van de vegetatie
staan om larven poppen en eieren van insecten de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Lees meer  over maatregelen die gunstig zijn voor insecten op de pagina Afname insecten

oktober 2017:
In  Duitse natuurgebieden is het aantal insecten de afgelopen kwart eeuw met liefst 75% verminderd, zo maakte een onderzoeksteam onder leiding van Hans de Kroon van de Radboud Universiteit bekend. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten zeer waarschijnlijk representatief voor de rest van West-Europa.

Ook in de langlopende loopkeverbemonsteringen van onze stichting zien we een duidelijke vangstafname. De grafiek hieronder toont drie series (locaties) op het Dwingelderveld die tot op de dag van vandaag worden bemonsterd. Er is sprake van afname met een opleving in één van de series (zwarte lijn) vanaf 1987 met een piek in 1994 en daarna weer een geleidelijke afname. Deze opleving was het gevolg van plaggen op en rond deze locatie in het midden van de jaren '80.


Overzicht loopkevervangsten Dwingelderveld

Waarom loopkevers
Een groot aantal soorten loopkevers is gevoelig voor allerlei milieufactoren en kunnen daarom als belangrijke indicatoren worden gebruikt. Anders dan bij planten reageren loopkevers vrijwel direct op veranderende omstandigheden. Door terreinen te bemonsteren en de resultaten te vergelijken met de lijst van soorten die mogelijk in dat type habitat hadden kunnen voorkomen (similariteit) kan worden bepaald in hoeverre dat terrein overeenkomt met het type terrein dat men wenst. Op basis van dergelijke resultaten kan men vervolgens bekijken of maatregelen nodig zijn of niet. Door verspreide bemonstering van een terrein kunnen ook de meest waardevolle plekken voor de bodemfauna worden opgespoord.