Willem Beijerinck Biologisch Station

Inleiding

Doelstelling van onze stichting is het bepalen, bevorderen en bewaken van de natuurwaarden in Drenthe en de omliggende regio's, mede op basis van de in het verleden vergaarde populatie-ecologische kennis, in navolging van de werkzaamheden van de oprichter van het biologisch station, Dr. Willem Beijerinck. Inventarisatie van aanwezige natuurwaarden vindt plaats door middel van veldonderzoek;  inventarisatie van flora en fauna in zowel terrestrische als aquatische milieus. Onze stichting is gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar bodemfauna. 
Voor het terrestrische milieu het verder aanvullen van het gegevensbestand over het voorkomen en de verspreiding van loopkevers.
Voor het aquatische milieu het inventariseren en ecologisch beoordelen van vennen, zowel in natuurterreinen als binnen geïsoleerde kleine landschapselementen.
Advisering ten aanzien van te verwachten effecten van natuurontwikkelingsprojecten voor verschillende organismegroepen, met name ten aanzien van verbindingszones, de ecologische infrastructuur en de bescherming van bijzondere natuurwaarden.
Het leveren van een expert judgement ten aanzien van allerlei projecten op het gebied van ongewervelde en lagere gewervelde diersoorten en flora/fauna van vennen, voorlichting, educatie, cursussen en eventueel studentenbegeleiding.

Wat heeft de stichting WBBS het natuurbeheer en ecologie te bieden?


  • Unieke kennis van de locale (insecten)fauna en ten dele van de flora, historische populatie-ecologische kennis van een groot aantal natuurgebieden binnen Drenthe
  • Unieke wetenschappelijke kennis binnen Nederland, maar ook in het buitenland op het vlak van de populatie-turn-over, gebaseerd op resultaten uit Drentse natuurgebieden
  • Datareeksen vanaf 1959 van een aantal natuurterreinen in Drenthe waar continu loopkevers zijn gevangen. Hieraan kunnen allerlei veranderingen in de natuur worden afgelezen. Deze monitoringsprojecten worden nu nog voortgezet.
  • Grote hoeveelheid historisch materiaal uit Drenthe, welke als nog aan allerlei analyses kan worden onderworpen (wetenschappelijke verzameling van de Beijerinck collectie).
  • Een werkwijze en expertise, waarbij tegen lage kosten veel informatie kan worden verkregen over de ecologische toestand van allerlei soorten terreinen.
  • Unieke kennis van de ecologische infrastructuur (o.a. gebaseerd op bemonsteringen van de bermen A28 en S5 in Drenthe), het bezit van een eigen ontwikkeld computer-simulatie programma, waarmee de effectiviteit van verbindingszones en natuur ingrepen kunnen worden doorgerekend. Op basis van deze kennis zijn al een aantal verbindingsgebieden ingeschaald.
  • Een samenwerkingsverband met de nieuwe eigenaar van het voormalige biologisch station, waarbij de landbouwmethoden op hun ecologische vriendelijkheid kunnen worden beoordeeld (o.a. akkerrandenonderzoek).
  • Door internationale waardering in de wetenschap en het lidmaatschap van GLOBENET (Finland) wordt de kwaliteit van de Drentse natuurgebieden internationaal gevolgd.
  • Nauw samenwerkingsverband met de Wageningen Universiteit & Researchcentrum, landbouwuniversiteit Warschau, afdeling bosbouw en natuurbeheer.
  • Contacten en samenwerking met de natuurbeheers- en wetenschappelijke instellingen aan de Duitse kant van Drenthe (o.a. Zwillbrockervenn, Universität Münster, Universität Osnabrück, Universität Bremen, Universität Bochum, een aantal met onderzoeksterreinen pal over de grens) en in de rest van de wereld.

De stichting beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van onderzoek aan evertebraten, in het bijzonder loopkevers, en waterkwaliteit van vennen. Daarnaast wordt een netwerk van contacten onderhouden met ervaren onderzoekers van diverse organismengroepen, zodat ook breder opgezette onderzoeken van een kwalitatief hoog niveau kunnen worden gerealiseerd