Willem Beijerinck Biologisch Station
Stichting WBBS is een wetenschappelijk onderzoekinstelling die voornamelijk ecologisch onderzoek entameert en uitvoert in het Noorden van Nederland. De stichting verricht ecologisch onderzoek in diverse gebieden, vaak met loopkevers als indicatorsoort voor de bodemfauna. Loopkevers zijn ecologisch de best onderzochte bodem bewonende evertebraten. Ze worden geacht indicatief te zijn voor vele andere groepen van aan de bodem gebonden evertebraten. WBBS adviseert, publiceert, voert onderzoek uit, verzamelt verspreidingsgegevens en werkt samen met de overheid (Provincie Drenthe) en natuur- en milieuorganisaties.

proefopstelling Mantingerveld

Nieuws

maart 2020

Mantingerbos

 Op 10 mei 2019 zijn op 4 plaatsen in het Mantingerbos bodemvallen geplaatst om de daar aanwezige loopkevers te inventariseren. Dit gebied is voor het laatst door ons bemonsterd in de jaren '60 van de vorige eeuw. We waren benieuwd welke loopkeversoorten aanwezig zijn en wat de verschillen zijn ten opzichte van eerdere inventarisaties.
In deze tussentapportage over het onderzoeksjaar 2019 lees je hier meer over.

augustus 2019
Het bermbeheer in de Provincie Drenthe is dit jaar op veel plaatsen duidelijk gericht op het stimuleren en in stand houden van insectenpopulaties. Op veel plaatsen in Drenthe is dit  zichtbaar; er wordt niet gemaaid. Veel insecten behouden daardoor hun voedselbron (o.a.nectarplanten,) en eieren larven krijgen meer kansen om zich te ontwikkelen.  In een artikel in het Dagblad van het Noorden van 30 juli j.l. legt Hans Dekker (Provincie Drenthe) uit welke afspraken hierover met de gemeenten in Drenthe zijn gemaakt.

koevinkje

april 2019
In het Dwingelderveld is in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op kleine schaal gechopperd. De maatregel die is bedoeld als heideherstel is ook gunstig voor loopkevers. Loopkevers kunnen zich beter verplaatsen over een kale bodem en voor de ontwikkeling van de larven die in de bodem leven is de maatregel ook gunstig omdat zonnewarmte beter in de bodem kan doordringen.

gechopperd veldjeHet afgraven van de voormalige landbouwenclave in het Dwingelderveld (Noordenveld) lijkt voor loopkevers gunstig geweest te zijn. We hebben het aantal door ons gevangen loopkevers per potval tijdens de gebiedsdekkende inventarisatie op het Dwingelderveld in 2008 vergeleken met de aantallen op het Noordenveld. Het resultaat van de vergelijking zie je in de grafiek hieronder.

grafiek kevervangsten
Er heeft een snelle kolonisatie plaats gevonden vanuit de naastgelegen heide met een enorme piek in 2013.  Maar ook in 2018 (7 jaar na de afgravingen) is het aantal gevangen kevers per potval veel hoger dan destijds op de bestaande heide. Het kan zijn dat deze recent afgegraven bodem minder verzuurd is waardoor de omstandigheden voor loopkeverlarven gunstiger is. Ook zal de meer open vegetatiestructuur geschikter zijn voor loopkevers, bovendien kunnen de loopkevers zich op een minder dicht begroeide bodem makkelijker over grotere afstanden verplaatsen waardoor de kans dat ze in een val belanden groter is.
     

juli 2018:
De resultaten van de vogelinventarisatie in het Mantingerzand  2016/2017 zijn verwerkt.
Klik op deze link voor het verslag.

De gemeente Pijnacker -Nootdorp heeft een motie aangenomen om een meer ecologisch beheer te doen. Er  zal gefaseerd worden gemaaid en 's winters blijven delen van de vegetatie
staan om larven poppen en eieren van insecten de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Lees meer  over maatregelen die gunstig zijn voor insecten op de pagina Afname insecten

oktober 2017:
In  Duitse natuurgebieden is het aantal insecten de afgelopen kwart eeuw met liefst 75% verminderd, zo maakte een onderzoeksteam onder leiding van Hans de Kroon van de Radboud Universiteit bekend. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten zeer waarschijnlijk representatief voor de rest van West-Europa.

Ook in de langlopende loopkeverbemonsteringen van onze stichting zien we een duidelijke vangstafname. De grafiek hieronder toont drie series (locaties) op het Dwingelderveld die tot op de dag van vandaag worden bemonsterd. Er is sprake van afname met een opleving in één van de series (zwarte lijn) vanaf 1987 met een piek in 1994 en daarna weer een geleidelijke afname. Deze opleving was het gevolg van plaggen op en rond deze locatie in het midden van de jaren '80.


Overzicht loopkevervangsten Dwingelderveld

Waarom loopkevers
Een groot aantal soorten loopkevers is gevoelig voor allerlei milieufactoren en kunnen daarom als belangrijke indicatoren worden gebruikt. Anders dan bij planten reageren loopkevers vrijwel direct op veranderende omstandigheden. Door terreinen te bemonsteren en de resultaten te vergelijken met de lijst van soorten die mogelijk in dat type habitat hadden kunnen voorkomen (similariteit) kan worden bepaald in hoeverre dat terrein overeenkomt met het type terrein dat men wenst. Op basis van dergelijke resultaten kan men vervolgens bekijken of maatregelen nodig zijn of niet. Door verspreide bemonstering van een terrein kunnen ook de meest waardevolle plekken voor de bodemfauna worden opgespoord.