Willem Beijerinck Biologisch Station

Stichting WBBS is een wetenschappelijk onderzoekinstelling die voornamelijk ecologisch onderzoek entameert en uitvoert in het Noorden van Nederland. De stichting verricht ecologisch onderzoek in diverse gebieden, vaak met loopkevers als indicatorsoort voor de bodemfauna. Loopkevers zijn ecologisch de best onderzochte bodem bewonende evertebraten. Ze we worden geacht indicatief te zijn voor vele andere groepen van aan de bodem gebonden evertebraten. WBBS adviseert, publiceert, voert onderzoek uit, verzamelt verspreidingsgegevens en werkt samen met de overheid (Provincie Drenthe) en natuur- en milieuorganisaties.

proefopstelling Mantingerveld

Nieuws

oktober 2017: In  Duitse natuurgebieden is het aantal insecten de afgelopen kwart eeuw met liefst 75% verminderd, zo maakte een onderzoeksteam onder leiding van Hans de Kroon van de Radboud Universiteit bekend. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten zeer waarschijnlijk representatief voor de rest van West-Europa.

Ook in de langlopende loopkeverbemonsteringen van onze stichting zien we een duidelijke vangstafname. De grafiek hieronder toont drie series (locaties) op het Dwingelderveld die tot op de dag van vandaag worden bemonsterd. Er is sprake van afname met een opleving in één van de series (zwarte lijn) vanaf 1987 met een piek in 1994 en daarna weer een geleidelijke afname. Deze opleving was het gevolg van plaggen op en rond deze locatie in het midden van de jaren '80.


Overzicht loopkevervangsten Dwingelderveld

Rikjan Vermeulen werd naar aanleiding van het Duitse onderzoek  geïnterviewd door TV Drenthe: 
paarden op het ecoduct
Ecoduct Dwingelderveld

De vangst- en waarnemingsgegevens van het ecoduct over het jaar 2016 zijn verwerkt. Op het ecoduct zijn onder andere de Groene zandloopkever (Cicindela campestris) en de Heideloopkever (Carabus arvensis) aangetroffen. Ook werd de vrij zeldzame Heidekruiper (Harpalis solitaris) gevangen.

 Carabus arvensis Cicindela campestris

Heideloopkever                                                         Groene zandloopkever
 
De bosmuis is ook weer volop gevangen op het ecoduct, vooral de stobbenwal is erg populair bij deze soort. Verder is de Dodaars als broedvogel aangetroffen in de verbindingszone met het Terhorsterzand. Andere Ecoductbezoekers waren o.a de Roodborsttapuit en de Kleine watersalamander (zie de foto's hieronder).

kleine watersalamander Roodborsttapuit

Klik hier voor het volledige rapport en hier voor de amfibieënbijlage of kijk op de pagina Publicaties

Op 5 mei 2017 is in Tuczno Polen een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan de op 27 december 2016 overleden Piet den Boer. De steen is onthuld door Prof. Jan  Szyszko van het Biologisch Station aldaar.  Rik Jan Vermeulen die hier tijdens zijn studie stage liep, was hierbij aanwezig.

Gedenksteen Piet den Boer in Tuczno

wil je meer  lezen over het werk van Piet den Boer :

http://edepot.wur.nl/347385

of kijk op de  pagina 'Publicaties Piet den Boer'  

WBBS gaat in 2017 en 2018 deelnemen aan onderzoek van de Universiteit Antwerpen naar de invloed van boszones rond heideveentjes in het natte zandlandschap met als doel eenduidige beheer- en inrichtingsrichtlijnen te formuleren. Boszones kunnen deze veentjes zowel positief als negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld door afvangen van stikstofdepositie, bufferen van het microklimaat, bladval en afname van kwel. Deze veentjes zijn van belang voor een aantal sterk bedreigde insektensoorten  waaronder de turfloopkever (Agonum ericeti). De stichting zal de Drentse heideveentjes die worden betrokken bij het onderzoek gaan bemonsteren.

inspectie heideveentjes       Heideveentje in het Dwingelderveld
Rudy van Diggelen, Rik Jan Vermeulen en Leo Norda (van rechts naar links)  bij een bezoek aan een heideveentje in een winters Dwingelderveld, februari 2017.


De stichting is gestart met faunaonderzoek op en bij het nieuwe ecoduct 'Dwingelderveld' over de A28. In maart 2014 zijn op verschillende plaatsen in en om het ecoduct bodemvallen geplaatst om na te gaan welke kleinere bodemfauna (o.a. spinnen en insecten hooiwagens, loopkevers wantsen etc) mogelijk gebruik maken van het ecoduct. Ook zal onderzoek worden gedaan naar het voorkomen van vogels en kleine zoogdieren (muizen). Eerder wist onze stichting al aan te tonen dat de A28 ter hoogte van het Dwingelderveld enkele loopkeverpopulaties heeft laten uitsterven. Wellicht dat dit ecoduct weer tot hervestiging van bepaalde populaties kan leiden. Dit onderzoek is tot dusverre wereldwijd vrij uniek daar over het algemeen alleen maar naar de grotere fauna (reeën, dassen, konijnen etc.) bij dergelijke objecten is gekeken, waarvan al bekend was dat ze de ecoducten gebruikten. Voor de kleinere bodemgebonden fauna is altijd maar aangenomen dat ze het ook deden maar dit is nooit aangetoond. We volgen de bewegingen op en over het ecoduct voor tenminste 2 jaar. Inmiddels is er een tussenrapportage over de onderzoeksjaren 2014: en 2015. In 2016 is het onderzoek voortgezet.

Waarom loopkevers

Een groot aantal soorten loopkevers is gevoelig voor allerlei milieufactoren en kunnen daarom als belangrijke indicatoren worden gebruikt. Anders dan bij planten reageren loopkevers vrijwel direct op veranderende omstandigheden. Door terreinen te bemonsteren en de resultaten te vergelijken met de lijst van soorten die mogelijk in dat type habitat hadden kunnen voorkomen (similariteit) kan worden bepaald in hoeverre dat terrein overeenkomt met het type terrein dat men wenst. Op basis van dergelijke resultaten kan men vervolgens bekijken of maatregelen nodig zijn of niet. Door verspreide bemonstering van een terrein kunnen ook de meest waardevolle plekken voor de bodemfauna worden opgespoord.